بیمه عمر و پس انداز ملت 
 بیمه عمر و پس انداز ملت          melat  

هدف اساسی بیمه های عمر ایجاد و جمع آوری ذخایر مالی و سرمایه گذاری و کسب سود حاصله از سرمایه گذاری و نهایتاً ایفای تعهدات شرکت بیمه گر در قبال استفاده کنندگان میباشد . بیمه های عمر و ذخایر انباشته آن بعنوان یک عامل می تواند در ارتقای سطح تولید ملی نقشی سازنده ایفا نماید و این افزایش سطح تولید پرداخت سرمایه ها و غرامتهای کلیه رشته های اشخاص در تسریع گردش چرخهای اقتصادی کشور موثر خواهد بود.

در بیمه های عمر بیمه گذار با پرداخت حق بیمه معینی به صورت ماهانه ، سالانه یا یکجا مبلغ معینی  ( سرمایه یا مستمری ) را پس از پایان مدت بیمه نامه به طور یکجا یا مستمری دریافت خواهد کرد و در صورت فوت بیمه شده در طول مدت قرارداد مبلغ مقرر به استفاده کنندگان تعلق می گیرد

 

 

                                                                                                                                                   
                                      melat2                             
 

مزایای بیمه عمرو پس انداز بیمه ملت

1 – از سه ماهگی تا 65 س��لگی می توانید بیمه نامه را برای خود یا خانواده تهیه نمایید .

2 – مدت قرار داد از5 تا 69 سال قابل تنظیم  می باشد.

3 – جهت صدور بیمه نامه تا سرمایه دویست و پنجاه میلیون ریال و سن 50 سال  نیاز به انجام آزمایشات

 پزشکی ندارید.

4 – برای جبران بخشی از آثار تورم ، می توانید حق بیمه  و سرمایه خود را با نرخهای مشخص بصورت سالانه

تعدیل نمایید. همچنین بدینوسیله با افزایش سن ، پوششهای خود را بهبود بخشید.

5 – حق بیمه بصورت سالانه ، شش ماهه ، سه ماهه ،دو ماهه و ماهانه قابل پرداخت می باشد .

6- حداقل حق بیمه ماهانه یکصد و پنجاه هزارریال و حداقل سرمایه  سی میلیون وهفتصد و پنجاه هزار ریال

 می باشد .

7- شما می توانید حداکثر سرمایه فوت  به میزان یک میلیارد ریال را انتخاب نمایید .

8- شما می توانید از پوشش تکمیلی فوت بر اثر حادثه به میزان 3 برابر سرمایه بیمه نامه بهرمند شوید.

9 – حداکثر پوشش حادثه دو میلیارد ریال می باشد.

10- پوشش تکمیلی حادثه از 1 تا 70 سالگی قابل انتخاب می باشد.

11 – شما می توانید از پوشش تکمیلی معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت از کارافتادگی کامل و دائم

 بهرمند گردید .

12- از کارافتادگی کامل و دائم عبارت است از ناتوانی کامل بیمه شده در اشتغال به هرگونه شغل که در اثر

 حادثه به وجود آمده و مورد تایید پزشک معتمد بیمه گر ویا پزشکی قانونی باشد .

13- پوشش تکمیلی معافیت ازپرداخت حق بیمه در صورت از کارافتادگی فقط به افراد شاغل که سن آنان

 از 15 تا 60 سال می باشد ارائه می شود.

14- شما می توانید از پوشش تکمیلی بیماریهای تحت پوشش شامل سکته قلبی ، سکته مغزی،

جراحی قلب باز،سرطان، پیوند اعضای اصلی بهرمند گردید.

15- سرمایه قابل پرداخت پوشش تکمیلی بیماریها 30 درصد سرمایه فوت بیمه نامه و حداکثر

 دویست و پنجاه میلیون ریال می باشد                                                                                                                                                

                                                              melat1                                                         

16 – سرمایه پوشش تکمیلی بیماریها ، با ارائه هزینه های پزشکی قابل پرداخت می باشد .

17 – در طول مدت قرارداد برای هر بیماری یکبار تا سقف سرمایه می توان از پوشش تکمیلی بیماریها استفاده نمود.

18- پوشش تکمیلی بیماریها از سن1 تا 59 سال ارائه می شود.

19 – حق بیمه پوشش های تکمیلی سه گانه فوق بطور تقریبی 10 درصد حق بیمه سالانه می باشد که از محل حق بیمه سالانه برداشت می شود .

20 – شما می توانید پس از سال دوم به میزان 90 درصد اندوخته بیمه نامه عمر و پس انداز خود وام دریافت نمایید .

21-  برداشت از اندوخته دارد.

22 – شما می توانید ذخیره انباشته شده بیمه عمر و پس انداز خود را در پایان قرارداد بصورت یکجا دریافت نمایید.

23 -  سود تضمین شده سالیانه بیمه عمر و پس انداز ملت 18 درصد به مدت 5 سال می باشد.

24- نرخ سود قطعی اندوخته بیمه عمر و پس انداز بیمه ملت در چند سال اخیر

سود سال 87       17 درصد

سود سال 88      19 درصد

سود سال 89      19 درصد

                                                                                                                                                       
 

25 - ارائه بیمه نامه زندگی مشترک ( همسران )

 

                       
 

                                                                                                                                          

  

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت کارگزاری تداوم زندگی آریا می باشد.