بیمه مستمری زنان خانه دار البرز 
بیمه مستمری زنان خانه دار البرز                                alborz
 بیمه مستمری زنان خانه دار پاسخی است به نیاز واقعی زنان برای برخورداری از تامین مالی و دریافت مستمری متناسب ماهیانه تا پایان عمر . 

خانمها از یک تا هفتاد سالگی می توانند این بیمه نامه را برای خود تهیه نمایند. متاهل بودن شرط تهیه این بیمه نامه نیست. مدت پرداخت حق بیمه بین 10 تا 30 سال می باشد. با توجه به میزان مستمری درخواستی حق بیمه تعیین می شودیا شما با اعلام حق بیمه متناسب با توانایی مالی خود حق بیمه را اعلام و شرکت بیمه میزان مستمری تعیین می نماید .

 

306

                                                                                                                                                   

مستمری ها بر دو نوع می باشند :                                                                         

 الف – مستمری تمام عمر در این حالت اقساط مستمری تا زمانیکه بیمه شده در قید حیات باشد و حداکثر تا سن 106 سالگی پرداخت می گردد .

 ب- مستمری موقت

  • در این نوع بیمه نامه ها اقساط مستمری به مدت محدود که شما خود مدت آن را تعیین می نمایی�� ، پرداخت می گردد.
  • شما قادر هستید هر میزان حق بیمه و یا هر مبلغ مستمری ماهانه که مایل باشید به دلخواه خود انتخاب نمایید.
  • در این نوع بیمه نامه ها شما میتوانید از محل ذخیره های خود به دفعات تا میزان 90 درصد اندوخته ها بدون نیاز به ضامن وام دریافت نمایید.
  • در صورت تمایل اقساط  مستمری به خود شما و یا یکی از اعضای خانواده و یا هر شخص دیگری که انتخاب نمایید پرداخت می گردد.
  • اگر در طول مدت پرداخت حق بیمه از خرید بیمه نامه خود منصرف گردید کلیه حق بیمه های پرداختی عینا مسترد خواهد شد.
  • در صورت فوت ، کلیه اندوخته های ایجاد شده به همراه سودهای متعلقه به استفاده کنندگانی که شما تعیین نموده اید پرداخت می گردد

اگر شما مایل به پرداخت 10 سال حق بیمه باشید پس از 10 سال بطور تقریبی  3 برابر حق بیمه سالیانه پرداختی می توانید مستمری سالانه دریافت نمایید . بطور مثال اگر فردی به مدت 10 سال سالیانه  10میلیون ریال حق بیمه پرداخت نماید پس از پایان دوره ، مبلغ 30 میلیون ریال سالانه تا پایان عمر دریافت خواهد نمود.

 

 

اگر شما مایل به پرداخت 12 سال حق بیمه باشید پس از 12 سال بطور تقریبی  5 برابر حق بیمه سالیانه پرداختی می توانید مستمری سالانه دریافت نمایید . بطور مثال اگر فردی به مدت 12 سال سالیانه  10میلیون ریال حق بیمه پرداخت نماید پس از پایان دوره ، مبلغ 50میلیون ریال سالانه تا پایان عمر دریافت خواهد نمود.

 

 

اگر شما مایل به پرداخت 15 سال حق بیمه باشید پس از 15سال بطور تقریبی  7 برابر حق بیمه سالیانه پرداختی می توانید مستمری سالانه دریافت نمایید . بطور مثال اگر فردی به مدت 15 سال سالیانه  10میلیون ریال حق بیمه پرداخت نماید پس از پایان دوره ، مبلغ 70 میلیون ریال سالانه تا پایان عمر دریافت خواهد نمود.

 

جدول نمونه

دریافت مستمری به صورت سالیانه و تا پایان عمر

به میزان 000ر000ر50 ریال

سن بیمه شده

مدت بیمه نامه با روش پرداخت حق بیمه به صورت ماهیانه (ریال)

10 سال

15 سال

20 سال

5

340ر704ر1

370ر798

010ر439

10

400ر694ر1

340ر793

230ر436