بیمه جامع ارمغان زندگی 
بیمه جامع ارمغان زندگی                                                                           dana
 

فرق انسان با سایر موجودات در این است که وی همواره از بدو خلقت تا به امروز به عنوان موجودی خردگرا در تلاش تامین نیازهای اساسی خود بوده و بی تردید احساس امنیت در حمایت از کیان خانواده عمیق ترین احساس بشری است و بدین سبب بیمه های عمر و پس انداز در سلسله نیازهای ضروری جایگاه خاصی را به خود اختصاص داده است.

آنچه امروز تحت عنوان بیمه های عمر توسط شرکت بیمه دانا به مشتریان ارائه می گردد در سه قالب به شرط فوت، به شرط حیات و بیمه های مختلط پس انداز طبقه بندی می گردد. هر یک از این سه نوع از بیمه های عمر ویژگی و قابلیت های منحصر به فردی دارد. چنانچه مشتری از درآمد ناچیزی برخوردار است می تواند از بیمه های به شرط فوت استفاده نماید که در صورت فوت بیمه شده، سرمایه مندرج در بیمه نامه یکجا به بازمانده پرداخت می گردد.

اقشار متوسط که مایل به پس انداز با بهره مناسب هستند می توانند از بیمه های به شرط حیات استفاده نمایند. طرح جامع ارمغان زندگی بیمه دانا پاسخ مناسبی به تمامی نیازهای مشتری است. در این نوع بیمه نامه علاوه بر بهره مندی از سود سرمایه گذاری مناسب ،بیمه شده می تواند از پوشش فوت عادی و حادثه برخوردار گردد.

                                        dana2                                                      

  

م��ایای بیمه جامع ارمغان زندگی بیمه دانا

1 – از 5 تا 65 سالگی می توانید بیمه نامه را برای خود یا خانواده تهیه نمایید .

2 – مدت قرار داد از5 تا 20 سال قابل تنظیم  می باشد.

3 – جهت صدور بیمه نامه تا سرمایه دویست و پنجاه میلیون ریال و سن 20 سال  نیاز به انجام آزمایشات پزشکی ندارید.

4 – برای جبران بخشی از آثار تورم ، می توانید حق بیمه  و سرمایه خود را با نرخهای مشخص بصورت سالانه تعدیل نمایید. همچنین بدینوسیله با افزایش سن ، پوششهای خود را بهبود بخشید.

5 – حق بیمه بصورت سالانه ، شش ماهه ، سه ماهه ،یکجا و ماهانه قابل پرداخت می باشد .

6- حداقل حق بیمه ماهانه دویست هزارریال و حداقل سرمایه  --------------- ریال می باشد .

7- شما می توانید حداکثر سرمایه فوت  به میزان یک میلیارد ریال را انتخاب نمایید .

8- شما می توانید از پوشش تکمیلی فوت بر اثر حادثه به میزان 3 برابر سرمایه بیمه نامه بهرمند شوید.

9 – حداکثر پوشش حادثه یک میلیارد ریال می باشد.

10- پوشش تکمیلی حادثه از 5 تا 70 سالگی قابل انتخاب می باشد.

11 – شما می توانید از پوشش تکمیلی معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت از کارافتادگی کامل و دائم بهره مند گردید .

12- از کارافتادگی کامل و دائم عبارت است از ناتوانی کامل بیمه شده در اشتغال به هرگونه شغل که در اثر

 حادثه به وجود آمده و مورد تایید پزشک معتمد بیمه گر ویا پزشکی قانونی باشد .

13- پوشش تکمیلی معافیت ازپرداخت حق بیمه در صورت از کارافتادگی فقط به افراد شاغل که سن آنان از --- تا 60 سال می باشد ارائه می شود.

14- شما می توانید از پوشش تکمیلی بیماریهای تحت پوشش شامل سکته قلبی ، سکته مغزی،جراحی قلب باز،سرطان، پیوند اعضای اصلی بهره مند گردید.

15- سرمایه قابل پرداخت پوشش تکمیلی بیماریها 30 درصد سرمایه فوت بیمه نامه و حداکثر یکصد میلیون ریال می باشد.                                                                                                                                                

dana1               

16 – سرمایه پوشش تکمیلی بیماریها ، با ارائه هزینه های پزشکی قابل پرداخت می باشد .

17 – در طول مدت قرارداد برای هر بیماری یکبار تا سقف سرمایه می توان از پوشش تکمیلی بیماریها استفاده نمود.

18- پوشش تکمیلی بیماریها از سن15 تا 59 سال ارائه می شود.

19 – حق بیمه پوشش های تکمیلی سه گانه فوق بطور تقریبی 10 درصد حق بیمه سالانه می باشد که از محل حق بیمه سالانه برداشت می شود .

   

20 – شما می توانید پس از سال دوم به میزان 90 درصد اندوخته بیمه نامه جامع ارمغان زندگی خود وام دریافت نمایید .

21-  برداشت از اندوخته دارد.

22 – شما می توانید ذخیره انباشته شده بیمه جامع ارمغان زندگی خود را در پایان قرارداد بصورت یکجا دریافت نمایید.

23 -  سود تضمین شده سالیانه بیمه جامع ارمغان زندگی 15 درصد به مدت 10 سال می باشد.

24- سود قطعی سالیانه اعلام نمی گردد.                     

                                                                                    

                                                                                                                                             

  

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت کارگزاری تداوم زندگی آریا می باشد.