بیمه انفرادی مازاد هزینه درمان آسماری 
 

بیمه انفرادی مازاد هزینه درمان شرکت بیمه آسماری                                                                    

                                                                                             

asmari       
 

پاسخ به پرسش های متعارف:

1-بیمه انفرادی مازاد هزینه درمان چیست ؟

بیمه انفرادی مازاد هزینه درمان مابه تفاوت هزینه های بیمارستانی را که متجاوز از مبلغ مشخصی باشد پرداخت   می کند برای مثال ممکن است بیمه فعلی شما حداکثر تا مبلغ پنج میلیون تومان را پرداخت نماید و شما مایل باشید در صورت افزایش هزینه های درمان بیمارستانی مابه تفاوت آن را از بیمه گر انفرادی خود دریافت کند.

2-آیا نیاز به چکاپ پزشکی برای این بیمه هست ؟

چنانچه دارای بیمه درمانی گروهی می باشید نیازی به چکاپ پزشکی نیست لیکن در سایر موارد بیمه شده باید معاینات پزشکی بیمه گر را انجام دهید .

3-معمولا بیمه انفرادی مازاد هزینه درمان از چه سقفی به بالا را پوشش می دهد؟

از سقف پنجاه میلیون ریال به بالا را می توان توسط این بیمه پوشش داد.

4-آیا در مواردی که بیمه گروهی یا انفرادی فعلی تحت پوشش نیست در بیمه انفرادی مازاد هزینه درمان پوشش دارد؟

بیمه انفرادی مازاد هزینه درمان معمولا شامل استثنائات بیمه های درمان دیگر نیز می باشد و هزینه های غیر قابل پرداخت سایر بیمه ها را در بر نمی گیرد لیکن چنانچه مبلغ هزینه بیشتر از سقف بیمه های فعلی شما باشد آن را پوشش می دهد.

5-آیا به بیمارستان های خاصی باید مراجعه نموده ؟

بیمه شده در انتخاب بیمارستان مجاز می باشد و معمولا اکثر بیمارستان های کشور تحت پوشش است لیکن در موارد استثناء مطابق تعرفه بیمارستان های طرف قرار داد هزینه را پرداخت می نماید.

6-آیا بیمه انفرادی مازاد هزینه درمان فرانشیز دارد؟

بیمه انفرادی مازاد هزینه درمان فرانشیز ندارد.

7-اعضای خانواده به چه صورت بیمه می شوند؟

برای هریک از اعضای خانواده بیمه نامه جداگانه ای صادر می شود.

8-تا چه سنی می توان بیمه شد؟

حداکثر سن بیمه شده در زمان صدور بیمه نامه نباید از60سال تجاوز نماید، لیکن در صورت تمدید بیمه نامه تا سن 65 سالگی می توان بیمه شد.

9-آیا زایمان پوشش دارد؟

در صورتی که شروع بارداری پس از شروع بیمه باشد زایمان پوشش دارد.

10-مطالب مهم دیگری هست که باید بدانیم؟

مهم ترین مطلب کتمان حقایق در مورد سلامتی شما در زمان تکمیل پرسشنامه می باشد زیرا به موجب قانون بیمه در این صورت هیچگونه غرامتی پرداخت نخواهد شد.

مراحل صدور بیمه نامه :

1.      در یافت کپی کارت ملی یا صفحه اول شناسنامه از متقاضی بیمه .

2.      دریافت فرم پیشنهاد بیمه نامه تکمیل شده و امضاءشده توسط متقاضی و نگهداری آن در سوابق .                                                

تبصره : حداکثر سن بیمه شده در زمان صدور بیمه نامه نبایداز 60 سال تجاوز نماید لیکن در صورت تمدید بیمه نامه تا سن 65 سالگی می توان آنها را بیمه کرد.

3.باصدور بیمه نامه متقاضی مذکوراز ابتدای ماه بعد بیمه می گردد. 

مزایا:

·        بیمه انفرادی مازاد هزینه درمان می تواند به انتخاب بیمه شده مبلغ هزینه درمانی مازاد بر پوشش بیمه گر پایه را پوشش دهد.

·        حتی اگر شما پوشش بیمه دیگری نداشته باشید می توانید از این بیمه استفاده نمایید .

·        بیمه انفرادی مازاد هزینه درمان روش مناسبی برای بیمه های گروهی کارکنان می باشد که مایل به داشتن سقف بیمه ای بیشتر ازآنچه بیمه گروهی پوشش می دهد هستند.

·        بیمه انفرادی مازاد هزینه درمان برای صندوق های درمان نیز به کار میرود.

چگونه بیمه شویم؟

·        پرسشنامه را کامل نموده و آن را امضا نمائید.

·        در صورت نیاز در وقت تعیین شده چکاپ پزشکی خود را انجام دهید.

·        از اول ماه بعد بیمه شوید.

 

 

بیمه نامه انفرادی مازاد هزینه درمان

تعهد بیمه گر و حق بیمه سالیانه (ریال):

تعهد بیمه گر/

سن

0-15

16-25

26-30

31-35

36-40

41-45

46-50

51-55

56-60

61-65

تعهد 100میلیون مازاد بر 50میلیون ریال

260.000

312.000

338.000

390.000

455.000

585.000

741.000

845.000

975.000

1.170.000

تعهد100میلیون مازاد بر 60میلیون ریال

221.000

265.000

287.000

332.000

387.000

497.000

630.000

718.000

830.000

995.000

تعهد100میلیون مازاد بر 70میلیون

188.000

225.000

244.000

282.000

329.000

423.000

535.000

610.000

700.000

845.000

تعهد 100میلیون مازادبر80میلیون ریال

160.000

192.000

208.000

240.000

279.000

359.000

455.000

519.000

600.000

720.000

تعهد100میلیون مازاد بر90میلیون ریال

136.000

163.000

176.000

204.000

238.000

305.000

387.000

441.000

510.000

610.000

تعهد100میلیون مازادبر100 میلیون ریال

115.000

138.000

150.000

173.000

202.000

260.000

330.000

375.000

433.000

520.000

تعهد 100میلیون مازاد بر110میلیون ریال

98.000

118.000

127.000

147.000

172.000

220.000

280.000

319.000

368.000

441.000

تعهد 100میلیون مازاد بر120میلیون ریال

83.000

100.000

108.000

125.000

146.000

188.000

238.000

271.000

312.000

375.000

تعهد 100میلیون مازاد بر 130میلیون ریال

71.000

85.000

92.000

106.000

124.000

160.000

202.000

230.000

265.000

320.000

 

 

  

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت کارگزاری تداوم زندگی آریا می باشد.