بیمه عمر و حادثه گروهی 
بیمه عمر و حادثه گروهی                                                                         305

بیمه عمر و حادثه گروهی به صورت دو بیمه نامه مجزا صادر می گردد. در بیمه نامه حادثه گروهی غرامت ناشی از بروز حادثه به ذینفع  پرداخت می شود .حادثه به قرار ذیل تعریف می شود:

حادثه موضوع این بیمه عبارتست از هر واقعه ناگهانی ناشی از یک عامل خارجی که بدون قصد و اراده بیمه شده بروز کرده و منجر به جرح , نقص عضو , از کارافتادگی و یا فوت بیمه شده گردد.

سرمایه بیمه شده توسط بیمه گذار که کارفرما می باشد تعیین می گردد. این سرمایه می تواند نسبتی با حقوق ماهیانه کارمند داشته باشد.سرمایه از ده تا هزار میلیون ریال انتخاب می گردد.

در بیمه عمر گروهی فوت به هر علت کارمند تحت پوشش می باشد.

بیمه عمر و حادثه گروهی یکساله صادر می شود.

  

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت کارگزاری تداوم زندگی آریا می باشد.